0909.555.793

Căn hộ điển hình

Phòng ngủ trẻ em

Phòng ngủ trẻ em

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng khách

Phòng khách

Phòng khách và nhà bếp

Phòng khách và nhà bếp

Phòng khách

Phòng khách

Nhà bếp

Nhà bếp

Căn hộ mẫu B01 - 2 phòng ngủ

Ban công

Ban công

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng khách

Phòng khách

Phòng ngủ trẻ em

Phòng ngủ trẻ em

Phòng ngủ trẻ em

Phòng ngủ trẻ em

Nhà bếp

Nhà bếp

Nhà bếp

Nhà bếp

Phòng khách và nhà bếp

Phòng khách và nhà bếp

Căn hộ mẫu C03 - 2 phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng khách

Phòng khách

Phòng ngủ trẻ em

Phòng ngủ trẻ em

Nhà bếp

Nhà bếp

Phòng khách và nhà bếp

Phòng khách và nhà bếp

Căn hộ mẫu C1/C2 - 2 phòng ngủ

Nhà tắm

Nhà tắm

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Ban công

Ban công

Phòng ngủ trẻ em

Phòng ngủ trẻ em

Nhà bếp

Nhà bếp

Phòng khách

Phòng khách

Nhà bếp

Nhà bếp

Phòng khách và nhà bếp

Phòng khách và nhà bếp

Căn hộ mẫu B02 - 2 phòng ngủ

Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh

Ban công

Ban công

Phòng khách

Phòng khách

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Nhà bếp

Nhà bếp

Phòng khách

Phòng khách

Phòng khách và nhà bếp

Phòng khách và nhà bếp

Căn hộ mẫu C05 - 1 phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng khách

Phòng khách

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng khách và nhà bếp

Phòng khách và nhà bếp

Phòng khách và nhà bếp

Phòng khách và nhà bếp

Phòng khách và nhà bếp

Phòng khách và nhà bếp

Căn hộ mẫu C04 - 1 phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Nhà bếp

Nhà bếp

Phòng khách

Phòng khách

Phòng khách

Phòng khách

Nhà bếp

Nhà bếp

Phòng khách

Phòng khách

Căn hộ mẫu C06 - 1 phòng ngủ

Đăng ký
https://www.facebook.com/SamsoraRiverside.com.vn/